Pidennetty kiertoaika tarjoaa nopean keinon lisätä metsien hiilensidontaa

Pidennetty kiertoaika tarjoaa nopean keinon lisätä metsien hiilensidontaa

Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen uudessa hankkeessa selvitetään pidennetyn kiertoajan mahdollisuuksia ja menetelmiä metsien hiilen sidonnassa. Metsän kiertoajan pidentäminen nykyisistä suosituksista on metsänomistajalle nopea ratkaisu ylläpitää ja kasvattaa metsien hiilensidontaa. Menettelyyn parhaiten soveltuvista kohteista ja tuhoriskien hallinnasta kaivataan kuitenkin uutta tietoa. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmaa.

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa (PIKMA) -hankkeen päätavoitteena on lisätä ilmastohyötyjä konkretisoimalla kiertoajan pidentämisen kannattavuutta eri näkökulmista ja edistää siten menettelyn käyttöä sille soveltuvilla kohteilla. Hankkeessa luodaan mittareita, joiden avulla tunnistetaan sopivimmat kohdetyypit ja arvioidaan kiertoajan pidentämisen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia.

PIKMA-hankkeessa selvitetään:

  • Miten paljon erilaisilla kohteilla kiertoaikaa voidaan pidentää kokonaiskestävyyttä vaarantamatta?
  • Millaiset puuston kasvatusohjelman ja kiertoajan pituuden yhdistelmät tuottavat hiilensidonnan kannalta parhaan tuloksen erilaisilla kohteilla?
  •  Miten kiertoajan pidentäminen vaikuttaa kestävän metsänkäsittelyn muiden tavoitteiden toteutumiseen, kuten monimuotoisuuteen, metsänkasvatuksen kannattavuuteen, puuston elinvoimaisuuteen ja tuhonkestävyyteen?

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna pidennetyllä kiertoajalla on mahdollista lisätä nopeasti metsien hiilivarastoa ja -nielua. Lisäksi pidennetty kiertoaika mahdollistaa järeän puuraaka-aineen tuotoksen lisäämisen ja erikoispuun kasvatuksen, joita voidaan käyttää pitkään hiiltä varastoiviin tuotteisiin. Monimuotoisuuden kannalta hyötyjä ovat lahopuun ja kookkaiden lehtipuiden määrän lisääntyminen, sekä peitteisen metsäalan lisääntyminen vuotuisten uudistamispinta-alojen pienentyessä.

— Onnistuneilla metsänhoitotoimenpiteillä on suora vaikutus ilmastoon, sillä hyvin kasvava ja runsaspuustoinen metsä sitoo tehokkaasti hiiltä. Tavoitteenamme on helpottaa metsänomistajien ja metsäammattilaisten päätöksentekoa, kun käytännön ratkaisujen vaikutukset voidaan arvioida aiempaa paremmin. Hankkeessa tuotettua tietoa jalkautetaan esimerkiksi metsänhoidon suositusten kautta, kommentoi hankkeen projektipäällikkö Tommi Tenhola Tapiosta.

Kiertoajan pidentämiseen liittyviä riskejä voidaan vähentää metsänhoidolla ja tunnistamalla kiertoajan pidentämiseen parhaiten soveltuvat kohteet.

Uusi tieto osaksi metsänhoidon suosituksia

Hankkeessa saadaan tietoa erilaisten metsikkötyyppien soveltuvuudesta pidennetyn kiertoajan harjoittamiseen sekä pidennettyjen kiertoaikojen vaikutuksista metsävarojen kehitykseen ja metsien hyödyntämismahdollisuuksiin. Näiden pohjalta määritellään kohdetyypeittäin kasvatusstrategiat, jotka tuovat tarkennettua sisältöä nykyisiin metsänhoidon suosituksiin.

Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus, haastatteluja ja case tarkasteluja sekä järjestetään teematyöpajoja.

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Lähteet: STT Info / Tapio