Metsähallitus pyytää lausuntoja saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaan

Vuoden lopussa valmistuva luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja mitoittaa luonnonvarojen käyttöä saamelaisten kotiseutualueella seuraavalla viisivuotiskaudella. Suunnitelmaan voi käydä tutustumassa ja siihen voi antaa lausunnon lausuntopalvelut.fi-sivustolla 20.9. saakka.

Kaikki lausunnot käsitellään, jonka jälkeen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmä kokoontuu lokakuun puolivälissä vielä viimeisen kerran. Kolme kertaa kokoontuneeseen yhteistyöryhmään kuuluu laaja joukko Metsähallituksen sidosryhmiä.

Syksystä 2020 saakka työskennelleen yhteistyöryhmän tehtävä on löytää kestäviä ratkaisuja, jotka yhteensovittavat alueen lukuisia käyttötarpeita, kuten poronhoitoa, luonnonsuojelua, metsätaloutta, erätaloutta sekä virkistyskäyttöä ja luontomatkailua.

Tavoitteena kestävät ja vastuulliset ratkaisut

Luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelma toteuttaa Metsähallituksen strategiaa ja sen päälinjoja ovat:

1. Vastuullinen ja yhteistyöhön perustuva toiminta ja sen kehittäminen
2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
3. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen sekä kulttuuriperinnön turvaaminen
4. Alueen ihmisten hyvinvointi sekä alueen luontoon ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen edellytysten turvaaminen ja edistäminen

Yhdessä sidosryhmien kanssa työstetyt toiminnan linjaukset ja toimenpiteet kuvaavat, miten strategian linjaukset toteutetaan käytännössä alueen luonnonvarojen hoidossa ja käytössä.

Suunnitelma käyttöön ensi vuoden alussa

Lausuntokierrokselta saadun palautteen, yhteistyöryhmän rinnalla toimivan Saamelaiskäräjien nimeämän Akwè: Kon -työryhmän antaman arvion, lakisääteisten neuvotteluiden, yhteistyöryhmän neljännen työpajan sekä näistä tulevien muutostarpeiden käsittelyn jälkeen suunnitelma etenee Metsähallituksen hallituksen vahvistettavaksi loppusyksyllä 2021. Vahvistettua luonnonvarasuunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan vuoden 2022 alusta alkaen.

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.metsa.fi/saame-lvs. Sivustolta löytyvät myös ohjeet lausunnon jättämistä varten.

Metsähallitus