Metsämittarissa metsien monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja puuntuotanto samaan kuvaan

Metsien monitavoitteinen käyttö on tasapainoilua eri hyötyjen välillä. Voidaanko yhtä aikaa tuottaa sekä puuta että turvata monimuotoisuutta? Entä jos halutaan samanaikaisesti vahvistaa myös hiilinieluja ja marjasatoja? Uuden Metsämittari-työkalun avulla voidaan tarkastella erilaisten metsien käyttöskenaarioiden vaikutuksia metsästä saataviin hyötyihin.

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt Oulun ammattikorkeakoulun ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa Metsämittari-nettityökalun, jonka avulla esimerkiksi metsänomistajat, metsäalan suunnittelijat, viranomaiset tai päätöksentekijät voivat tarkastella palveluun ladattujen metsien käyttöskenaarioiden vaikutuksia moniulotteisesti. Työkalu visualisoi vaikutuksia lähes neljäänkymmeneen metsiä kuvaavaan muuttujaan useina eri aikajaksoina.

– Suomen Kansallinen metsästrategia 2025 ja Suomen kansallinen biotalousstrategia sisältävät useita metsiä ja niiden käyttöä koskevia tavoitteita, kertoo työkalun kehittämisprojektia johtanut professori Anne Tolvanen Lukesta.

– Metsämittarin avulla saadaan tietoa näiden eri tavoitteiden yhdistämisestä ja siitä, kuinka erilaiset hakkuuskenaariot vaikuttavat samanaikaisesti metsien tilaan ja metsistä saataviin ekosysteemipalveluihin, painottaa Tolvanen.

Metsämittarin taustalla mittava määrä laskenta-aineistoa

Metsämittari-työkalu visualisoi valtakunnan metsien inventointiaineistolla tehtyjä metsälaskelmia. Puuston tilavuus- ja biomassatunnusten lisäksi laskelmia on täydennetty erilaisilla monimuotoisuutta ja luonnontuotteita kuvaavilla muuttujilla. Monimuotoisuutta kuvaavat metsien tärkeimmät kasviryhmät tai -lajit eli heinät, ruohot, jäkälät, ja varvuista mustikka, puolukka ja kanerva. Näille laadittiin ennustemallit, joiden selittäjinä ovat metsien erilaiset rakennepiirteet. Uudet ennustemallit liitettiin Luken Mela-ohjelmistoon, joka on kehitetty metsien käyttö- ja tuotantomahdollisuuksien analysointiin.

– Uusia kasvillisuusmuuttujia sisältäviä skenaariolaskelmia on tehty hankkeeseen osallistuneisiin maakuntiin eli Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Jatkossa Metsämittarilla voidaan visualisoida myös muille maakunnille tai koko Suomelle tehtyjä skenaariolaskelmia, Luken tutkimusprofessori Tuula Packalen toteaa.

Metsien käytön skenaarioita voidaan hyödyntää alueellisissa metsäohjelmissa

Suomen Metsäkeskuksen asiantuntijat olivat mukana määrittelemässä Metsämittarin alueellisia metsien käytön skenaarioita. Tällä varmistettiin, että työkaluun sisällytettäviä skenaarioita voidaan hyödyntää parhaillaan päivitettävänä olevissa alueellisissa metsäohjelmissa.

– Metsämittari tukee kestävyyden eri osa-alueiden tarkastelua ja keskustelua niiden painotuksista myös aluetasolla, Suomen Metsäkeskuksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo kertoo.

Uusien ennustemallien kehittämisessä oli mukana paljon Luken tutkijoita, ja itse sovellus kehitettiin Oulun ammattikorkeakoulussa osittain oppilastyönä. Skenaarioiden määrittelytyöhön tärkeän antinsa toivat työpajojen osallistujat.

– Monipuolisen työkalun kehittäminen on edellyttänyt eri tieteenalat ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä, Tolvanen kertoo.

– Lisäksi laaja osallistuminen takaa sen, että Metsämittari on jo nyt kytketty osaksi meneillään olevaa metsien kestävää käyttöä koskevaa keskustelua, Tuula Packalen kiteyttää.

Metsämittaria esitellään seuraavan kerran Lapin metsätalouspäivillä Rovaniemellä 13.–14.2.2020

Uusia tuotteita metsästä (UUTU) -hanketta rahoittaa EAKR Lappi ja EAKR Pohjois-Pohjanmaa vuosina 2016–2020. Luken lisäksi hankkeessa ovat olleet mukana Itä-Suomen yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen Metsäkeskus.

Julkaisu: Miina, Jari; Hallikainen, Ville; Härkönen, Kari; Merilä, Päivi; Packalen, Tuula; Rautio, Pasi; Salemaa, Maija; Tonteri, Tiina; Tolvanen, Anne (2020). Incorporating a model for ground lichens into multi-functional forest planning for boreal forests in Finland. Forest Ecology and Management 460, doi:10.1016/j.foreco.2020.117912