PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat – muutokset näkyvät arjen metsätaloudessa

PEFC-sertifioitujen metsien hoidon ja käytön vaatimuksiin on tulossa monia uudistuksia. Koska PEFC kattaa 93 % talousmetsistä, on muutoksilla laaja vaikutus toimintaan suomalaissa metsissä. Uudistetut vaatimukset otetaan käyttöön kansainvälisen arvioinnin ja metsäalan toimijoiden koulutusten jälkeen syksyllä 2022.

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset on päivitetty laajassa työryhmässä, johon osallistui yli 60 organisaatiota. Myös Metsäteollisuus ry osallistui vaatimusten päivitykseen, joka toteutetaan aina viiden vuoden välein.

Metsäsertifioinnissa yhteensovitetaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita. Nyt toteutetussa päivityksessä tehtiin uudistuksia etenkin ekologisen kestävyyden vahvistamiseksi, toteaa kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo Metsäteollisuus ry:stä.

Uudistetuissa vaatimuksissa muun muassa vesistöjen ja avosoiden suojakaistojen leveydet kaksinkertaistuvat, ja suojakaistoilla on sallittu ainoastaan jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Myös säästöpuiden kappalemäärä- ja läpimittavaatimukset kasvavat. Lisäksi kuolleen puun turvaamiselle on tehty aikaisempaa tarkemmat vaatimukset. Mikäli metsässä ei ole riittävästi kuolleita puita turvaamaan lahopuujatkumoa, nopeutetaan lahopuun muodostumista tekemällä tekopökkelöitä. Vaatimukset velvoittavat lisäksi säilyttämään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa sekapuustoisuutta ja tiheikköjä, mikä hyödyttää monia metsälajeja.

Tapio Oy:n ja PTT Pellervon taloustutkimuksen tekemän vaikutustenarvion mukaan vaatimuksiin tehdyt muutokset edistävät luonnon monimuotoisuutta keinoilla, jotka saavat tukea myös tutkimustiedosta. Esimerkiksi vaatimus kuolleen puun säästämisestä hakkuualueilla tukee lahopuusta riippuvaista metsälajistoa. Avosoiden ja vesistöjen rantojen tiukentunut suojakaistavaatimus siirtää puolestaan arviolta 3,5 % PEFC-sertifioiduista metsistä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen piiriin.

− Metsänhoidon vaatimukset asettavat minimitason sertifioinnissa mukana olevien tahojen toiminnalle. On hyvä muistaa, että enemmän voi tehdä ja usein tehdään, sanoo Tiina Vuoristo.

PEFC:n uudistetut metsänhoidon vaatimukset toimitetaan seuraavaksi kansainväliseen arviointiprosessiin, jossa varmistetaan, että vaatimukset vastaavat kansainvälistä standardia. Arvioinnin tuloksia odotetaan syksyllä 2022. Jo kuluvan kevään aikana päivitetyt vaatimukset näkyvät metsäteollisuuden arjessa henkilöstön koulutuksina. Koulutuksilla varmistetaan, että uudistetut vaatimukset otetaan sujuvasti käyttöön käytännön metsätaloudessa. Vaatimusten toteutus tuo metsäteollisuudelle myös uusia sisäisen tarkastuksen ja raportoinnin tehtäviä.

Lähteet: STT Info / Metsäteollisuus