Ihmisillä on kiire, metsillä ei – maailman metsäpäivä pysäyttää miettimään metsien merkitystä

Metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää kustannustehokkaita ratkaisuja merenkulkuun

Pirkanmaan ELY-keskus edistää metsien säilymistä ja luonnon monimuotoisuutta mm. METSO-, Helmi- ja Pirkanmaan LUMO-ohjelmien kautta. Maakunnassa on yli 320 valtakunnallisesti uhanalaista lajia, joista osa elää vain Pirkanmaalla. Maailman metsäpäivää vietetään 21.3.

YK:n yleiskokouksen aloitteesta vietettävä maailman metsäpäivä 21.3. kannustaa ihmisiä kiinnittämään huomiota metsien merkitykseen. Pirkanmaan ELY-keskus tukee ihmiselle elintärkeiden metsien ja metsäluonnon säilymistä sekä vaalii ja edistää luonnon monimuotoisuutta mm. METSO- ja Helmi-ohjelmien kautta sekä Pirkanmaan liiton kanssa valmistellun Pirkanmaan LUMO-ohjelman 2022–2030 avulla.

Pirkanmaan LUMO-ohjelman tavoitteena pysäyttää maakunnan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden lisäämiseksi. LUMO-ohjelman luonnos on nyt valmistunut, ja kaikille avoin kommentointikierros saadaan käyntiin metsäpäivän kunniaksi.

Metsät edistävät terveyttä

Metsät ovat ihmisille elinehto, sillä ne tuottavat lukuisia elintärkeitä ekosysteemipalveluita. Lääke- ja raaka-aineiden ohella metsät edistävät terveyttämme monin eri tavoin. Kävely metsässä laskee verenpainetta ja kohentaa mieltä. Lisäksi esimerkiksi päiväkotilasten immuunijärjestelmä parani jo kuukaudessa

Faktaa metsistä

  • Suomessa kasvaa noin 30 puulajia
  • Lehtomaisissa rantametsissä kasvava kynäjalava on Pirkanmaan vastuulaji, samoin kuusivaltaisia metsiä suosiva varpuspöllö
  • Haapa on suomalaisten metsien avainlaji, jolla on erityisen rikas seuralaislajisto
  • Suomen vanhin puu on yli 800-vuotias mänty Pohjois-Suomessa

Pirkanmaa on metsäinen maakunta

Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä on Suomen ympäristökeskuksen työnä tehty selvitys, joka julkaistiin keväällä 2021. Selvityksestä käy ilmi, että yli 70 prosenttia alueesta on metsää, ja suurin osa Pirkanmaan vastuulajeista on metsälajeja. Näin ollen metsäluonto edustaa merkittävää osaa alueen monimuotoisuusarvoista.

Metsien luontoarvoja huomioiva metsien käsittely, kuten peitteellisen metsänkasvatuksen suosiminen edesauttaa arvokkaan metsälajiston säilymistä. Nopeat ja voimakkaat muutokset elinympäristössä altistavat puut stressille ja häiriöille kuten tuuli- ja hyönteistuhoille.

Minustako metsänsuojelija? Vapaaehtoista suojelua METSO-ohjelman tuella

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhdessä koordinoima METSO-ohjelma eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma mahdollistaa metsänomistajille oman metsän suojelun ja luonnonhoidon, josta maksetaan korvaus.

Pirkanmaan metsistä vain muutama prosentti on suojelun piirissä, ja metsätalous on vuosikymmenten ajan ollut intensiivistä. METSO-ohjelman tavoitteena on suojella erityisesti luonnonarvoiltaan monipuolisia metsiä, jotka ovat arvokkaita elinympäristöjä useille lajeille. Ekologisten yhteyksien säilyminen eri suojelualueiden välillä on tärkeää, joten suojelualueista pyritään luomaan yhtenäisiä verkostoja. Lisätietoa ohjelmasta tarjoaa Metsonpolku.fi-sivusto. METSO-ohjelman lisäksi metsien luonnonhoitoa toteutetaan myös Helmi-ohjelman puitteissa.

LUMO-ohjelman luonnosta voi nyt kommentoida

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat yhdessä sidosryhmien kanssa valmistelleet Suomen ensimmäisen maakunnallisen luonnon monimuotoisuusohjelman eli Pirkanmaan LUMO-ohjelman 2022-2030. Kaikki kiinnostuneet voivat kommentoida luonnosta 21.3.-29.4.2022 osoitteessa tieto.pirkanmaa.fi/lumo.

Kommentteja voi lähettää myös suoraan sähköpostitse osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi. Kun kommenttien pohjalta viimeistelty ohjelma on hyväksytty, työ jatkuu toimenpidesuunnitelman valmistelulla. Ohjelman pohjalta rakentuva toimenpidesuunnitelma muuntaa ohjelman vision ja tavoitteet maakunnan monimuotoisuutta vaaliviksi ja edistäviksi teoiksi.

metsäpohjaisen pihan ansiosta.

Lähde: STT Info /