Luonnonvarakeskuksen selvitys: Seurakuntien metsät ovat merkittävä hiilivarasto

Kirkon energia- ja ilmastostrategian (Hiilineutraali kirkko 2030) mukaisesti Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Metsien hiilinieluilla voidaan kompensoida toiminnan aiheuttamia hiilipäästöjä. Kirkkohallitus on teettänyt Luonnonvarakeskuksella (Luke) laskelmat seurakuntien metsien tilasta hiilivarastoina ja -nieluina. Selvitys osoittaa, että metsien hoidossa ja käytössä erityistä huomiota on kiinnitettävä maaperän hiilivaraston säilyttämiseen.

Selvityksen aineisto kattoi 230 seurakuntatalouden noin 2 000 kiinteistöä. Laskelmat voitiin toteuttaa 130 000 hehtaarin metsäalalta, mikä on noin 80 prosenttia seurakuntien omistamista metsistä. Selvitystyön kohteena olevien metsien puuston hiilivarasto on noin 6 miljoonaa tonnia. Turvemaiden osuus seurakuntien metsäalueista on melko suuri, joten maaperään sitoutuneen hiilen määrä on huomattava, arvion mukaan luokkaa 16 miljoonaa tonnia. Kasvavan metsän puustoon sitoutuu hiiltä. Hakkuiden ja pohjavesiolosuhteiden muutoksen seurauksena hiiltä kuitenkin myös vapautuu maaperästä ilmakehään. Hiilitaseen näkökulmasta metsien hoito ja käyttö tulisi suunnitella siten, että puustoon ja maaperään sitoutuvan hiilen määrä kasvaa ja maaperästä vapautuvan hiilen määrä on mahdollisimman pieni.

Laskennan toteuttamiselle asetettiin kolme eri tavoitetta, maksimaalinen hiilivarasto sekä nettonykyarvon maksimointi 1,5 ja 3 prosentin korkokannalla. Nykyisillä hakkuumäärillä seurakuntien metsien käyttö pidemmällä aikavälillä on lähellä 1,5 prosentin skenaariota, jolla metsät toimivat vielä hiilinieluina. Olosuhteiden mukaan suunnitelluilla metsänhoitotoimilla tilannetta voidaan parantaa. 

Metsäsuunnitelmien laatimiselle asetettava tavoitteita

Seurakuntien metsiä hoidetaan kirkkojärjestyksen edellyttämällä tavalla metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsäsuunnitelmia laadittaessa metsien hiilivarastot ja hiilinielut on mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon. Turvemailla tämä tarkoittaa esimerkiksi peitteisiä metsänhoitomenetelmiä. Metsän tuottotavoitteiden ja hiilitaseen ohella seurakunnilla on myös muita metsän hoitoon liittyviä tavoitteita, kuten luonnon monimuotoisuus ja metsien monikäyttö. Seurakunnan asettamien tavoitteiden kuuluisi ohjata metsäsuunnitelman laadintaa jo sen valmisteluvaiheessa.

Hankkeen raportti on luettavissa Evl.fi Plus -verkkopalvelussa. Seurakuntakohtaisiin tuloksiin voi tutustua visualisoituina Kirkkohallituksen tilastopalvelussa.

Kirkon viestintä