Yli 770 hehtaaria arvokkaita suo- ja metsäalueita suojeluun Pohjois-Karjalassa

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet viiden merkittävän yksityisen suojelualueen perustamisesta. Kohteet sijaitsevat Juuassa ja Ilomantsissa.

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet viiden merkittävän yksityisen suojelualueen perustamisesta osana Helmi-elinympäristöohjelmaa ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa. Kohteet sijaitsevat Juuassa ja Ilomantsissa. Uusien suojelualueiden yhteispinta-ala on yli 770 hehtaaria ja niiden luontoarvot ovat merkittäviä.

”Yritykset voivat olla etujoukoissa luontokadon torjunnassa. Siksi toivon, että Tornatorin esimerkki kannustaa myös muita maanomistajia mukaan suojelemaan arvokkaita luontokohteitaan. Perustettavat Juuan ja Ilomantsin uudet suojelualueet osoittavat, että Helmi- ja METSO-ohjelmien vapaaehtoinen suojelu tuottaa tulosta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Juuan harjujen 145 hehtaarin suojelukokonaisuus on linnustollisesti arvokas harjusoiden alue, joka on säilynyt luonnontilaisena ja erämaisena. Kohteen puusto on iäkästä ja sen joukossa on runsaasti pystyyn kuivuneita keloja. Alueella on merkittäviä harjunlievesoita sekä lammenranta- ja puronvarsikankaita.

Ilomantsin Haravapuron 203 hehtaarin suojelualue on erilaisten rahkaisten rämeiden ja nevalaikkujen sekä pienten metsäsaarekkeiden suo-metsämosaiikkia. Suojelualueella on geologisesti erikoinen pitkänomaisista moreeniselänteistä muodostunut kumparerakenne eli drumliini sekä hieno rinnesuo. Alueen puusto on vanhaa ja siellä esiintyy paljon keloja.

Ilomantsin Kaidanlamminsärkän soiden 107 hehtaarin kokoinen suojelualue koostuu alueen harjumuodostumaa ja Hepojokea ympäröivistä aapasoista sekä pienistä vietto- ja rahkarämeistä. Lisäksi suojelualueella on pohjavesivaikutteisia lettokorpia ja -rämeitä.

Ilomantsin suojeltu Kuorajoen-Maitopuron soiden 102 hehtaarin alue on arvokkaita pienvesiin liittyviä rahkakeitaiden, rinnesoiden ja paikallisten suoyhdistymien kokonaisuutta. Pussisenpuron varressa on laajalti metsäkortekorpea sekä koillispuolella lähteinen rinnesuo.

Ilomantsin Kätkäjärven 215 hehtaarin kokonaisuus koostuu luonnontilaisista karuista aapasoista ja rantasoista sekä suuresta Tetrilammesta ja muutamista pienemmistä lammista ja puroista. Lisäksi suojelualueella on arvokkaita korpia ja lettoja.

Luonnonsuojelualuesopimukset eivät rajoita alueiden metsästys- tai jokamiehenoikeuksia.

“Tehdyt suojelupäätökset osoittavat haluamme entisestään tehostaa metsätalouden kestävyyttä tukevia monimuotoisuustoimia kuten luonnonsuojelua ja suoalueiden ennallistamista. Ne ovat hieno lähtölaukaus Tornatorin monimuotoisuusohjelmalle, jossa tavoittelemme yhteensä 5000 hehtaarin lisäsuojelua vuosikymmenen loppuun mennessä”, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Metso-ohjelma

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Helmi-ohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Tornatorin monimuotoisuusohjelma 2021–2030

Tornator on suojellut METSO-ohjelman kautta 1900 hehtaaria metsää. Helmi-ohjelmassa Tornator on suojelut soita jo 3100 hehtaaria. Ohjelman ensimmäinen suojelualue oli Tornatorin yksityinen suojelualue Haukisuon Helmi Juuassa.

Monimuotoisuusohjelman 2021–2030 tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi, lisäämällä aktiivisen luonnonhoidon määrää, suojelemalla arvokkaita alueita, jatkamalla tuloksekkaan sidosryhmäyhteistyön tekemistä sekä seuraamalla toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksia. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilaa, ekosysteemipalveluja ja vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Lähde: STT Info